Liigu edasi põhisisu juurde

KASUTUSTINGIMUSED

Tere tulemast Friso Aserbaidžaani, GruusiaEestiLeedu, Läti veebileheküljele. Lehekülge haldab FrieslandCampina Nederland Holding B.V., mille peakontor asub aadressi Stationsplein 4, (3818 LE) Amersfoort, the Netherlands (“FRIESLANDCAMPINA”). Veebilehe kasutaja kohustub täitma alljärgnevaid kasutustingimusi.

 

Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

Käesolevad reeglid ja kasutamise tingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) kehtivad kõikidele lehekülje kasutajatele ning kogu sellel leheküljel sisalduva informatsiooni ning nõuannete kohta ja/või selle leheküljel pakutavate või siitkaudu suunatud teenuste kasutamise kohta (edaspidi „Informatsioon“). Lehekülge kasutades nõustute te käesolevate Kasutustingimustega. FRIESLANDCAMPINA jätab endale õiguse käesolevaid Kasutustingimusi igal ajal muuta või täiendada. Kasutustingimuste muudatused või täiendused jõustuvad nende leheküljel avaldamise momendist alates.

 

Informatsioon ja vastutus

Veebilehel toodud teave omab ainult informatiivset tähendust. FRIESLANDCAMPINA ei vastuta lehekülje kasutamisest (või kasutamata jätmisest) tuleneva kahju eest, sealhulgas viirustest põhjustatud või Informatsiooni ebakorrektsusest või puudulikkusest tuleneva kahju eest, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud FRIESLANDCAMPINA või selle juhtkonna tahtliku, seadusevastase või hooletu käitumise tagajärjel. FRIESLANDCAMPINA ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud elektrooniliste sidepidamisvahendite kasutamine, sealhulgas – kuid mitte ainult – kahjude eest, mis kaasnevad sõnumite mitteedastamise või edastamise viibimisega, elektroonilise kommunikatsiooni häirimise või manipuleerimisega kolmandate isikute poolt või elektroonilise kommunikatsiooni ning viiruste edastamiseks kasutatavate arvutiprogrammidega.

 

Privaatsuspoliitika

Lehekülje kaudu sisestatud või kogutud isikuandmeid kasutatakse vastavuses FRIESLANDCAMPINA Privaatsuspoliitikaga. Kasutustingimused peavad olema kooskõlas leheküljel oleva FRIESLANDCAMPINA Privaatsuspoliitika põhimõtetega.  

 

Lingid teistele veebilehtedele

Lehekülg võib sisalda viited teistele veebilehtedele. FRIESLANDCAMPINA ei vastuta ühegi sellise veebilehe, mis on lingitud siinse veebilehega s.t. mis sisaldavad linki käesolevale leheküljele või mille lingid asuvad käesoleval leheküljel, kasutamise või sellel avaldatud sisu eest. FRIESLANDCAMPINA Privaatsuspoliitika ei hõlma Teie isikuandmete töötlemist nendel teistel lingitud veebilehtedel.

 

Intellektuaalne omand

Selle lehekülje kõik õigused ning sellel avaldatud Informatsioon, sealhulgas autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad FRIESLANDCAMPINA’le, kui ei ole märgitud teisiti.

Kasutajal on õigus kasutada leheküljel olevat sisu ja Informatsiooni ning kopeerida seda isiklikuks otstarbeks ning seda välja trükkida või salvestada. Muu selle lehekülje või sellel avaldatud Informatsiooni kasutamine, näiteks lehe sisu (täielikult või osaliselt) teistele veebilehtedele salvestamine või reprodutseerimine, viidete, hüperlinkide või välislinkide käesoleva lehekülje ja teiste veebilehtede vahel loomine nõuab FRIESLANDCAMPINA eelnevat kirjalikku nõusolekut.

 

“FRIESLANDCAMPINA” ning teised sellel leheküljel esinevad kaubamärgid on Friesland Brands B.V. ja selle filiaalide registreeritud kaubamärgid.

 

Omaalgatuslik tegevus

Juhul, kui olete omaalgatuslikult FRIESLANDCAMPINA leheküljel avaldanud või sinna äpi kaudu saatnud või edastanud e-posti või teiste kanalite kaudu ideesid ja/või materjale nagu tekstid, fotod, helifailid, tarkvara, info või muu taoline (edaspidi „Materjalid“), jätab FRIESLANDCAMPINA endale õiguse selliseid Materjale kasutada, kopeerida ja/või kasutada kommertseesmärkidel täies ulatuses ja tasuta, kusjuures FRIESLANDCAMPINA ei ole kohustatud täitma Materjalide suhtes kehtivaid konfidentsiaalsuskohustusi. Samuti garanteerite teie, et Materjalid ei ole vastuolus seadusandlusega, ei ole solvava sisuga ega kahjusta kellegi huve. Materjale avaldades sõlmite koostöösuhte üle andmaks Materjalidega seotud intellektuaalomandi  õigused.

 

Samuti garanteerite teie, et Materjalid täielikult või osaliselt:

Ei riku teiste isikute õigusi;

Ei sisalda (isegi osaliselt) pilte, kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks Kasutajal puuduvad vastavad õigused;

Ei sisalda materjale, mille puhul kehtivad autoriõigused, kaubamärgi- ja/või muud (intellektuaalomandi) õigused ning mille edastamiseks Kasutajal vastavad õigused puuduvad;

Ei sisalda pornograafilist või muud solvavat, pahaks pandavat, rassistlikku, ebasündsat või diskrimineerivat materjali.

Sellega võtate vastutuse kaitsta  FRIESLANDCAMPINA’t igasuguse kahju eest, mis tuleneb tegevustest, nõuetest, kohustustest ning mis on FRIESLANDCAMPINA suhtes tekkinud, esile kutsutud või jõustunud kolmandate isikute (intellektuaalse omandi) õigusi rikkuvate Materjalide kasutamisest ja/või tarvitamisest või muust õigusvastasest materjalide kasutamisest.

Samuti jätab FRIESLANDCAMPINA endale õiguse keelduda avaldamast, kustutada, muuta või hävitada täielikult või osaliselt leheküljel olev mistahes Materjal ilma igasuguse täiendava selgituseta.

 

Kohaldatavad seadused ja jurisdiktsioon

Käesolevaid Kasutustingimusi reguleeritakse  ainult Hollandi õigusnormidega. Kõik vaidlused, mis siintoodud Kasutustingimustega seoses tekivad, sealhulgas vaidlused nende kehtivuse ja rakendatavuse kohta, lahendatakse Utrechti, Hollandi vastava jurisdiktsiooni kohtus, välja arvatud juhtudel, kui kehtivates õigusaktides on ettenähtud teisiti.